Yürütme

MADDE 72 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.