İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ 

UYGULAMA ESASLARI 

Gelen Tarih Sayı: 23/02/2022 - 5629

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ 

UYGULAMA ESASLARI 


Amaç ve Kapsam 

MADDE 1 – (1) İzmir Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları,  22.02.2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Otopark Yönetmeliği ile  idarelere tespit yetkisi verilen konulara ilişkin olarak Belediyemiz ve ilçe belediyeler arasında  koordinasyon ve uygulama birliği sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Bu esaslar, İzmir  Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde uygulanır. 

Yasal Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu Esaslar 22.02.2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmi Gazete'de  yayımlanan Otopark Yönetmeliği’nin Geçici 2. maddesinin 2. fıkrasına dayanılarak  hazırlanmıştır. 

Genel Esaslar 

MADDE 3 – (1) Otopark ihtiyacının, imar planı onaylanmış yerleşmelerde ve alanlarda  Otopark Yönetmeliği’nin 4. maddesinde belirtilen istisnalar haricinde, bina içinde veya  parselinde karşılanması esastır. 

(2) Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'ne tabi parsellerde ise otopark ihtiyacının parselinde  veya yapıda karşılanması zorunludur. 

(3) İlgili belediyelerce yapı ruhsatı düzenlenmeden önce otopark ihtiyacının  belirlenmesine ve ne şekilde karşılandığına ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesince oluşturulan  sistem üzerinden Otopark Komisyon Kararı düzenlenmesi esas olup, söz konusu karar ilgili  belediye bünyesindeki İmar ve Şehircilik Müdürü, mimari projeyi inceleyen teknik personel ile  gerekli hallerde belediyenin imar, harita, fen işleri gibi birimlerinden görevlendirilen diğer  meslek disiplinlerinden teknik personel olmak üzere en az üç kişinin imzası ile düzenlenir ve  yapı ruhsatı dosyasında bulundurulur. 

 (4) Otopark Komisyon Kararında; yapının ada-parsel numarası, yapı ruhsatının veriliş  amacı (yeni inşaat, tadilat, ilave vb. olup olmadığı), kullanım çeşitlerine göre hesaplanan  otopark ihtiyacı, söz konusu ihtiyacın bina içinde veya parselinde karşılanıp karşılanmadığı,  karşılanmıyor ise Otopark Yönetmeliği’nin hangi maddesi kapsamında ne şekilde çözümlendiği  (ortak otopark, ada içi otopark, başka parselde otopark yeri ayrılması), otopark bedeli alınması  halinde ise hangi bölgesel otopark alanında kaldığı ve ne kadar bedel ödenmesi gerektiği gibi  bilgiler açıkça belirtilir ve Ek-1'de belirtilen formlara uygun olarak düzenlenir. 

(5) Otopark Yönetmeliği'nin 4-1/f-3 maddesi ile 8. maddesinin 2. fıkrasına 31.05.2019  tarihli ve 30790 sayılı Resmi Gazete ile eklenen hükme göre otopark ihtiyacı bedel ödenerek  karşılanan parsellerde; otopark bedelinin % 25’i yapı ruhsatı verilmesi sırasında nakden,  bakiyesi ise yapı kullanma izni verilmeden önce tamamlanmak kaydı ile en çok on sekiz ay  içinde altı eşit taksitte ve kalan taksitlerin her yıl Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek  yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle tahsil edilir. 

(6) Yapı ruhsatı düzenlenmesi aşamasında %25’lik peşin ödenen kısım haricindeki  ödemelere ilişkin Ek-2’de belirtilen taahhütname alınır. Bu taahhütname yapının ruhsat  dosyasında bulundurulur. Ancak, taksit ödemesi tamamlanmadan önce yapı kullanma izin  belgesi düzenlenebilmesi için otopark bedelinin tamamı ödenir. 

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır. 

Evrak sorgulaması https://odaborsaebys.tobb.org.tr/to-izmir-envision/Validate_Doc.aspx?eD=BS93ENNA73&eS=5629 adresinden yapılabilir. 

Gelen Tarih Sayı: 23/02/2022 - 5629

(7) Otopark Yönetmeliği’nin 10. maddesinin birinci fıkrasına göre otopark ihtiyacı bedel  ödenerek karşılanan parsellere ilişkin yapı ruhsatı başvurularında ise otopark bedelinin kalan  %75’i için Ek-3’de belirtilen taahhütname alınır ve tapu kütüğüne bu hususta şerh düşülür. Bu  taahhütname yapının ruhsat dosyasında bulundurulur. Otopark bedelinin kalan %75’i bölge  otoparkının idarelerce karşılanmasına müteakip 30 gün içinde parsel maliklerinden tahsil edilir  ve ayrıca bu konuda tapu kütüğünün beyanlar hanesine belirtme yapılır. 

(8) Tahsilat makbuzunda (banka dekontunda), yapının ada ve parsel numarası ile  tahsilatın kaç araçlık otopark yeri için yapıldığı belirtilir. Bu makbuzun bir nüshası da yapının  ruhsat dosyasında bulundurulur. 

(9) Otopark Yönetmeliği’nin 4-1/e-1, 4-1/e-3 ve 4-1/e-6 maddelerine istinaden yapılan  taleplerde öncelikle proje müellifi/müellifleri tarafından hesap ve projeler ile desteklenerek  hazırlanan gerekçeli rapor ilgili belediyesine sunulacak olup, bu rapor ve belgeler  doğrultusunda idarece hazırlanacak teknik rapor veya tespit, ilgili belediye bünyesindeki İmar  ve Şehircilik Müdürü, mimari ve/veya statik projeleri inceleyen teknik personel ile gerekli  hallerde belediyenin imar, harita, fen işleri gibi birimlerinden görevlendirilen diğer meslek  disiplinlerinden teknik personel olmak üzere en az üç kişinin imzası ile düzenlenir ve yapı  ruhsatı dosyasında bulundurulur.  

(10) Otopark Yönetmeliği'nin 4-1/f-1 maddesi kapsamında imar adasındaki komşu  parsellerin bahçelerinin daha etkin kullanılabilmesi amacıyla açık veya tamamen gömülü olup  dilatasyonla ayrılmak kaydıyla kapalı olarak yapılabilen ortak otopark uygulamaları; ilgili her  bir parsel için parsel maliklerinin tamamının noter onaylı muvafakatı alınmak, her bir parsel  sınırı korunmak ve bu sınırlara göre planda verilen yapılaşma koşulları ayrı ayrı uygulanmak  kaydıyla, kot ve cephe sınırlamalarına bakılmaksızın ve parseller tevhit edilmeksizin, parselin  boyutları, bahçe mesafeleri, cephe aldığı tüm yolların, tretuvarların ve bahçelerin tesviye  kotları, araç giriş-çıkışları, otopark rampası veya var ise taşıt asansörü, otopark yerleşimi ve  adetleri, dönüş çapı vb. gösterim ve ölçülendirmelerin yer aldığı en çok 1/200 ölçekli vaziyet  planı ve ilgili diğer belge ve projeler idarece onaylanmak ve tapuda beyanlar hanesine parsel  numarası ile birlikte "komşu parsel ile ortak otopark alanı vardır" şeklinde belirtme yapılmak  suretiyle yapı ruhsatı düzenlenir. Ancak, yapı ruhsatı düzenlendikten sonra ortak otopark alanı  iptal edilerek otopark ihtiyacı bedel ödenerek karşılanamaz. 

(11) Otopark Yönetmeliği'nin 4-1/f-2 maddesi kapsamında otopark olarak gösterilen yapı  ya da bağımsız bölüm ile bu otoparkı kullanacak olan yapı ya da bağımsız bölümlerin  tapularında ayrı ayrı süresiz irtifak kurulması, tapu kütüğünün beyanlar hanelerinde bu konuda  belirtme yapılması kaydıyla; aynı ilçe sınırında 1000 metrelik yarıçap içinde kamulaştırmaya  konu olmayan başka parselden otopark ihtiyacının karşılanabilmesi için;  

a) Yapılaşmamış parselde açık otopark olarak ayrılması halinde, Ulaşım Dairesi  Başkanlığınca uygun görülmek kaydıyla parselin boyutları, bahçe mesafeleri, cephe aldığı tüm  yolların, tretuvarların ve bahçelerin tesviye kotları, araç giriş-çıkışları, var ise otopark rampası,  otopark adetleri ve yerleşimleri, dönüş çapı vb. tüm gösterim ve ölçülendirmelerin yer aldığı en  çok 1/200 ölçekli vaziyet planının ilgili belediyesince onaylanması, 

b) Yapılaşmamış parselde mekanik otopark olarak ayrılması halinde, İzmir Büyükşehir  Belediye Meclisinin 15.11.2019 tarih ve 05.1018 sayılı kararı doğrultusunda imar planında  belirtilmek, Ulaşım Dairesi Başkanlığınca uygun görülmek, imar planındaki gabari ile imar  planı veya İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde belirtilen bahçe mesafelerine ve  TAKS’a uygun olarak belirlenen kitle içerisinde kalmak kaydıyla parselin boyutları, bahçe  mesafeleri, cephe aldığı tüm yolların, tretuvarların ve bahçelerin tesviye kotları, araç giriş 

çıkışları, var ise otopark rampası, otopark adetleri ve yerleşimleri, dönüş çapı vb. tüm gösterim  ve ölçülendirmelerin yer aldığı en çok 1/200 ölçekli vaziyet planı ile ilgili diğer proje ve  hesapların ilgili belediyesince onaylanarak yapı ruhsatı düzenlenmesi, 

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır. 

Evrak sorgulaması https://odaborsaebys.tobb.org.tr/to-izmir-envision/Validate_Doc.aspx?eD=BS93ENNA73&eS=5629 adresinden yapılabilir. 

Gelen Tarih Sayı: 23/02/2022 - 5629

c) Mevcut binanın bulunduğu parselin bahçesinde ayrılması halinde parselin boyutları,  bahçe mesafeleri, cephe aldığı tüm yolların, tretuvarların ve bahçelerin tesviye kotları, araç giriş-çıkışları, otopark rampası veya var ise taşıt asansörü, parselin kendi ihtiyacı için ayrılan  ve diğer parselin kullanımına ayrılan otopark adetleri ve yerleşimleri, dönüş çapı vb. tüm  gösterim ve ölçülendirmelerin yer aldığı en çok 1/200 ölçekli vaziyet planının ilgili  belediyesince onaylanarak tadilat ruhsatı düzenlenmesi,  

d) Mevcut binada ayrılması halinde mimari, statik, mekanik, elektrik ile yangın tahliye,  algılama ve söndürme projelerinin, ilgili belediyesince onaylanarak tadilat ve/veya ilave yapı  ruhsatı düzenlenmesi, 

e) Yeni yapılacak binada ayrılması halinde her iki parsele ilişkin tüm projelerin birlikte  onaylanarak yapı ruhsatı düzenlenmesi, gereklidir. 

(12) Yapı ruhsatı düzenlendikten sonra bu maddenin on birinci fıkrasının (c), (d) ve (e)  bentlerine göre başka parselde ayrılan otopark alanı iptal edilerek otopark ihtiyacı bedel  ödenerek karşılanamaz. Ancak, otopark ihtiyacının karşılandığı yapılaşmamış parsele daha  sonra imar planındaki kullanım kararına uygun olarak yapı ruhsatı talep edilmesi halinde her  iki parselin otopark ihtiyacının karşılanmasına ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesinden  uygunluk görüşü alınmadan yapı ruhsatı düzenlenemez. 

(13) Otopark Yönetmeliği'nin 4-1/f-6 maddesi kapsamında sit alanlarında, mevzuat  gereği parselde otopark ihtiyacının tamamen ya da kısmen karşılanamaması ve sit alanı  sınırlarının 1000 metre yarıçapından daha geniş olması nedeniyle mevzuatı uyarınca 1000  metrelik yarıçap içinde başka bir parselde de otopark yeri karşılanamadığının idaresince tespiti  halinde, karşılanamayan otoparka ilişkin Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan da uygunluk görüşü  alınmak kaydıyla gerekli yatay ve düşey işaretlemeler yapılmak suretiyle yol boyu otoparkı,  cep otoparkı gibi yöntemlerle yol üzeri parklanma düzeni şeklinde sağlanır.  

(14) Otopark Yönetmeliği’nin 10. maddesinin birinci fıkrasına göre, riskli yapı tespiti  yapılarak yıkılan yapıların bulunduğu 250 m² ve daha küçük parsellerde yapılacak olan ve  otopark ihtiyacının Otopark Yönetmeliği’nin 4-1/e ile 4-1/f-1 ve 4-1/f-2 maddeleri uyarınca  karşılanamadığı tespit edilen yeni yapıların, bölge otoparkları yapılıp yer tahsisi yapılmadan  önce tamamlanmaları halinde otopark ihtiyacı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan da uygunluk  görüşü alınmak kaydıyla mesafe koşulu olmadan varsa genel otoparklardan veya gerekli yatay  ve düşey işaretlemeler yapılmak suretiyle yol boyu otoparkı, cep otoparkı gibi yöntemlerle  mümkün olan en yakın mesafede parklanma düzeni şeklinde geçici olarak idaresince sağlanır  ve bu husus belirtilmek suretiyle yapı kullanma izin belgesi verilir. 

Otopark giriş çıkışına ilişkin istisnalar 

MADDE 4 – (1) Otopark Yönetmeliği’nin 5-1/a maddesine istinaden Mustafa Kemal  Sahil Yolu'nun Gümrük Meydanı ile Hava Lisan Okulu kavşağı arasında kalan kesimindeki,  Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na bakan parsel cephelerinden (Aynı zamanda Mithatpaşa  Caddesi'nden giriş çıkış yapılabilen parseller hariç), Eşrefpaşa Caddesi'nin, Bayramyeri  Kavşağı'ndan itibaren, Çankaya istikametinde, Gaziosmanpaşa Bulvarı'nın Anafartalar Caddesi  kavşağı arasındaki güzergahtaki parsel cephelerinden, otopark giriş çıkışı yapılamaz. 

(2) Otopark Yönetmeliği’nin 4-1/e-4 ile 4-1/g-3 maddelerine istinaden Mer’i İmar  Planlarında yaya yolu olarak ayrılmış ve ilgili belediyesince hazırlanan proje doğrultusunda  UKOME Genel Kurul Kararları ile yayalaştırılması uygun görülen yollardaki parsel  cephelerinden, (Yolun mevcut durum tespiti yapılarak yoldan cephe alan mevcut ruhsatlı  yapılarda otopark giriş-çıkışları bulunanlar hariç) otopark giriş çıkışı yapılamaz 

(3) Otopark Yönetmeliği’nin 4-1/ğ maddesine istinaden Karayolları Kenarında  Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik kapsamında alınacak görüş  doğrultusunda karayoluna cepheli olup, geçiş yolu izin belgesi düzenlenmesi uygun  görülmeyen parsel cephelerinden, otopark giriş çıkışı yapılamaz. 

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır. 

Evrak sorgulaması https://odaborsaebys.tobb.org.tr/to-izmir-envision/Validate_Doc.aspx?eD=BS93ENNA73&eS=5629 adresinden yapılabilir. 

Gelen Tarih Sayı: 23/02/2022 - 5629

Bina ve parsel otoparklarının düzenlenme esasları 

MADDE 5 – (1) Bölge otoparkları ve genel otoparklar ile umumi bina dışında kalan  bina otoparklarında; arka arkaya park ediş düzeninde bir araba en çok iki arabanın giriş çıkışını  engelleyebilecek şekilde park edilebilir. (Şekil-1) 

Şekil-1 

(2) Otopark yerleri, düz olarak tanzim edilebileceği gibi, arazi meyiline göre boyda max  % 8, ende % 4 meyilli olarak da düzenlenebilir. (Şekil-2) 

Şekil-2 

(3) Ön, yan ve arka bahçe mesafeleri içerisinde yapılacak zemin terasları, Otopark  Yönetmeliği ve bu Esaslarda belirtilen otopark yerleşimi, geçiş ve rampa genişliği ile dönüş  kurbu ölçülerini daraltmayacak şekilde düzenlenir. (Şekil-3) 

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır. 

Evrak sorgulaması https://odaborsaebys.tobb.org.tr/to-izmir-envision/Validate_Doc.aspx?eD=BS93ENNA73&eS=5629 adresinden yapılabilir. 

Gelen Tarih Sayı: 23/02/2022 - 5629

Şekil-3 

(4) Otopark giriş eğimleri, istinat duvarı, korkuluk ve benzeri gerekli güvenlik tedbirleri  alınmak ve ilk 3,00 metresi %7 eğimi geçmemek kaydıyla parsel sınırından itibaren  başlatılabilir. Otopark giriş çıkışı ön bahçe mesafesi içinden de sağlanabilir. Ancak otopark  rampaları ön bahçe boyunca yola paralel yapılamaz. (Şekil-4) 

Şekil-4 

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır. 

Evrak sorgulaması https://odaborsaebys.tobb.org.tr/to-izmir-envision/Validate_Doc.aspx?eD=BS93ENNA73&eS=5629 adresinden yapılabilir. 

Gelen Tarih Sayı: 23/02/2022 - 5629

(5) 10,00 metrenin altında kalan yollardan cephe alan ön bahçesiz bitişik veya blok  nizam parsellerde ise otopark girişi genişliği net 3,50 metredir. Ancak bu ölçü, otopark geçidi  boyunca 3,00 metre devam ettikten sonra 2,75 metreye düşürülebilir. (Şekil-5) 

Şekil-5 

(6) Bina girişinin otopark geçidinden veya otopark alanından sağlanması durumunda  ise, bina giriş koridoru genişliğinden sonra otopark geçidi genişliği 2,75 m.’ye kadar  indirilebilir ve bina girişinden sonraki bölüm otopark alanı olarak kabul edilir. (Şekil-6) 

Şekil-6 

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır. 

Evrak sorgulaması https://odaborsaebys.tobb.org.tr/to-izmir-envision/Validate_Doc.aspx?eD=BS93ENNA73&eS=5629 adresinden yapılabilir. 

Gelen Tarih Sayı: 23/02/2022 - 5629

 (7) Gerek otopark yeri gerekse de araç geçiş yolu olarak kullanılan bahçelerde, otopark  alanları bina ve bağımsız bölüm giriş ve çıkışlarını engellemeyecek şekilde düzenlenir. (Şekil 7) 

Şekil-7 

(8) Parselin otopark ihtiyacı Otopark Yönetmeliğinin 5/1-b maddesi doğrultusunda  bodrum katlarda, tamamen tabii veya tesviye edilmiş zemin altında kalmak ve üzeri ilgili ulusal  ya da uluslararası standartlara göre ve asgari 30 cm toprak örtüsüyle yeşillendirilerek bahçe  vasfının ortadan kaldırılmaması şartıyla binaların arka ve yan bahçe altlarının tamamında,  ayrıca gereken durumlarda idarenin uygun görmesi halinde parsel sınırına 3,00 metreden fazla  yaklaşmamak üzere ön bahçe zemini altında veya yeşil dokuya uygun ve su geçirimli malzeme  kullanılmak ve bahçe vasfı ortadan kaldırılmamak kaydı ile bina arka ve yan bahçelerinde  karşılanabilir. Ancak, otopark ihtiyacının karşılanması amacıyla yapıya bodrum kat yapılması  zorunluluğu yoktur. Yapıda bodrum kat bulunması halinde ise otopark ihtiyacının öncelikle  bodrum katta karşılanması zorunluluğu bulunmamakta olup, bahçelerde, bodrum katta veya  talep edilmesi halinde zemin katta ve/veya diğer katlarda da karşılanabilir. 

(9) Yan bahçede otopark yeri de tesis edilecekse bunun için yan bahçede tesis edilecek  otopark yeri haricinde en az 3,00 metre yan bahçe kalması sağlanır. Otopark Yönetmeliği’nin  3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlanan ortak otopark uygulamalarında da  en az 3,00 metre eninde geçiş yolu sağlanır. (Şekil-8) 

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır. 

Evrak sorgulaması https://odaborsaebys.tobb.org.tr/to-izmir-envision/Validate_Doc.aspx?eD=BS93ENNA73&eS=5629 adresinden yapılabilir. 

Gelen Tarih Sayı: 23/02/2022 - 5629

Şekil-8 

(10) Köşebaşı parsellerde ilgili belediyesinin uygun görmesi kaydıyla otopark yeri  haricinde en az 3,00 metre yan bahçe mesafesi kalması koşulu aranmaksızın Otopark  Yönetmeliği’nin 4/1-ç ve 5-1/h-8 maddelerine uygun olarak yan bahçede yeşil dokuya uygun  ve su geçirimli malzeme ile açık otopark yeri tesis edilebilir. (Şekil-9) 

Şekil-9 

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır. 

Evrak sorgulaması https://odaborsaebys.tobb.org.tr/to-izmir-envision/Validate_Doc.aspx?eD=BS93ENNA73&eS=5629 adresinden yapılabilir. 

Gelen Tarih Sayı: 23/02/2022 - 5629

 (11) Otopark Yönetmeliği’nin 5/1-ç maddesine uygun olarak ön bahçelerde ve yol  cephesine bitişik olarak tertiplenen otopark alanlarında 5,00 ile 8,00 metre arasındaki (8,00  metre hariç) ön bahçelerde mülkiyet sınırı fiziki bir engel ile kaldırım ve yoldan ayrılmak, yol  genişliğine göre dönüş kurbu ölçüsü sağlanmak ve ilgili idaresince uygun görülmek kaydıyla,  5216 sayılı Yasa kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yollarda ise  ayrıca vaziyet planı, mimari proje, imar durumu belgesi, aplikasyon krokisi vb. belgelerle  birlikte ilgili idaresince Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan uygunluk görüşü alınmak kaydıyla  araç giriş ve çıkışları doğrudan yola yapılabilir. Ancak, 8,00 metre ve daha büyük ön  bahçelerde araç giriş ve çıkışları doğrudan yola yapılamaz. (Şekil-10) 

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır. 

Evrak sorgulaması https://odaborsaebys.tobb.org.tr/to-izmir-envision/Validate_Doc.aspx?eD=BS93ENNA73&eS=5629 adresinden yapılabilir. 

Gelen Tarih Sayı: 23/02/2022 - 5629

Şekil-10 

 (12) Otopark alanlarında yapılan düzenlemede araç dönüş kısımlarındaki kurp ölçüsü  4,50 m.’den az olamaz. (Şekil-11) 

Şekil-11 

(13) Araç giriş çıkışları için tretuvarda yapılacak rampa vb. düzenlemelerin  erişilebilirlik mevzuat ve standartlarına uyulmak suretiyle engelliler dahil tüm yayaların trafik  güvenliğini ve sürekliliğini sağlayacak şekilde yapılması esastır. 

(14) Otomatik otopark sistemlerinin düzenleneceği otopark alanlarında, imar planında  belirtilen gabariyi aşmamak şartıyla, araç kapasitesini arttırmak amacıyla ara döşemeler ilave  edilebilir.  

10 

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır. 

Evrak sorgulaması https://odaborsaebys.tobb.org.tr/to-izmir-envision/Validate_Doc.aspx?eD=BS93ENNA73&eS=5629 adresinden yapılabilir. 

Gelen Tarih Sayı: 23/02/2022 - 5629

(15) Otoparkta taşıt asansörü kullanılması halinde Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)  ve ilgili standartlar kapsamında kullanım senaryosuna uygun olarak trafik hesabının  hazırlanması, kamu yapılarında asansör avan projesi, kamu yapılarının dışında kalan tüm  yapılarda ise asansör uygulama projesi hazırlanması ve ilgili belediyesi tarafından onaylanması  zorunludur. Yapı kullanma izni düzenlenmeden önce bu asansörlerin ilgili belediyenin yetkili  birimlerince uygun olarak çalışıp çalışmadığı denetlenir ve uygun olması durumunda asansör  tescil belgesi düzenlenir.  

(16) Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) ve ilgili standartlara uygun olarak yapılan taşıt  asansörleri ve Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) ve ilgili standartlara uygun olarak  yapılan taşıt platformlarında, iş sağlığı ve güvenliğine, Binaların Yangından Korunması  Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında yangına, Binaların Gürültüye Karşı Korunması  Hakkında Yönetmelik kapsamında gürültü oluşumuna ve ayrıca sistem içine sızan veya biriken  su riski ve korozyona ve yeterli oranda ortam havalandırmasının sağlanmasına ilişkin gerekli  tüm tedbirlerin alınması esastır. 

(17) Ayrıca, taşıt asansörü ve taşıt platformu sistemlerinin yılda bir kez yetkili kurum  ve kuruluşlarca periyodik kontrolünün yapılması ve uygunluk belgesi alınması gereklidir. (18) Araçların taşıt asansörüne, taşıt platformuna ve katlı mekanik otopark sistemlerine  giriş ve çıkışlarının dik olacak şekilde düzenlenmesi ve yeterli mesafe bırakılması, iç ve dış  trafiği aksatmayacak şekilde düzenlenmesi ile taşıt asansörü, taşıt platformu ve katlı mekanik  otopark sistemlerinin hizmet vereceği binalarda yedek elektrik jeneratörü bulundurulması  zorunludur.(Şekil-12) 

Şekil-12 

 (19) Mekanik otoparklar ile taşıt asansörü bulunan otoparklarda Otopark  Yönetmeliği’nin 5/1-h maddesinde belirlenmiş olan ölçüler yerine idaresince uygun görülmek  kaydıyla tasarımda farklı ölçüler kullanılabilir.  

11 

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır. 

Evrak sorgulaması https://odaborsaebys.tobb.org.tr/to-izmir-envision/Validate_Doc.aspx?eD=BS93ENNA73&eS=5629 adresinden yapılabilir. 

Gelen Tarih Sayı: 23/02/2022 - 5629

 (20) Mekanik otoparklarda Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) ve ilgili  standartlara uyulur. 

 (21) Umumi otoparklarda yapılacak 90 derecelik dönüş verilen yollarda, küçük araçlar  için gidiş ve dönüş yolu genişlikleri toplamı 6,50 metreden az olamaz. Umumi otoparklar  haricinde bu ölçü 6,00 metreden az olamaz. Bu yol genişliği, 15 adetten az otoparkı bulunan  binalarda tek yönlü olarak düzenlenmesi halinde, dönüşlerde yeterli genişlik sağlanmak kaydı  ile 4,90 metreden az olmayacak şekilde belirlenebilir. (Şekil-13) 

Şekil-13 

Otopark aranması gereken kullanımlar ve miktarları 

MADDE 6 – (1) Parsellerin otopark ihtiyacı Otopark Yönetmeliği’nin Ek-1 tablosuna  göre hesaplanır. Ancak; 300 m²’yi geçen dairelerde her daire için 3 adet; bu alan üzerindeki her  120 m²’ye kadar olan artış için ek bir araç ilave edilerek otopark ihtiyacı hesaplanır.  

(2) Yapılan hesaplama sonucu otopark miktarları Otopark Yönetmeliği’nin Ek-1  tablosunda belirtilen değerlerin altında kalması halinde en az 1 otopark yeri ayrılması şartı  aranır. 

(3) Sanayi ve Depolama Tesislerinde otopark alanı hesabı, Otopark Yönetmeliği’nin Ek-1 tablosuna göre ayrılması gereken en az otopark miktarının her bağımsız bölüm için en az  1 adedi kamyon ve otobüsler için belirlenen birim park alanı üzerinden, geri kalan adedi ise  binek oto için belirlenen birim park alanı üzerinden yapılır. Ancak yapılacak faaliyetin  konusuna göre daha fazla kamyon ve otobüs park alanına ihtiyaç duyulması halinde bu ihtiyaç  doğrultusunda otopark alanı hesabı yapılabilir. 

 (4) Mevcut binalarda yapılmak istenilen esaslı tadilatlarda, bu değişiklik otopark  aranmasını gerektirecek nitelikte ise otopark tesisi aranır. Parselde otopark tesisi mümkün  olmadığı takdirde Otopark Yönetmeliği’nin 4. maddesine göre uygulama yapılır. 

 (5) Mevcut binalarda ilave yapmak istendiğinde bu ilave, otopark tesisini gerektiren  nitelik ve büyüklükte ise, ilave otopark tesisi aranır. Parselde otopark tesisi mümkün olmadığı  takdirde Otopark Yönetmeliği’nin 4. maddesine göre uygulama yapılır. 

Otoparkın amacı dışında kullanılamayacağı 

MADDE 7 – (1) Binalarda otopark yeri olarak belirlenmiş alanların imar planına, İmar  Yönetmeliği'ne, Otopark Yönetmeliği'ne ve bu Esaslara aykırı olarak proje değişikliği ile  

12 

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır. 

Evrak sorgulaması https://odaborsaebys.tobb.org.tr/to-izmir-envision/Validate_Doc.aspx?eD=BS93ENNA73&eS=5629 adresinden yapılabilir. 

Gelen Tarih Sayı: 23/02/2022 - 5629

kullanım amacı değiştirilemez, başka amaca tahsis edilemez ve otopark alanı tadilatla  küçültülemez. Bu Esaslar yürürlüğe girmeden önce ruhsat almış yapılar da bu hükme tabidir.  Ancak, ruhsat süresi içinde olup inşaatı devam eden yapılarda ayrılan otopark yerlerinin  Otopark Yönetmeliği hükümlerine göre parselin ihtiyacına uygun sayı, alan ve nitelikte otopark  yerinin sağlanması kaydıyla tadilatla küçültülmesine veya 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu  kapsamında kalan ortak alanlara ait başkaca kullanımlara dönüştürülmesine ilgili idaresi  yetkilidir. Bu yapılarda, daha sonra inşaat alanı, emsali, bağımsız bölüm sayısı, kat sayısı artışı  ile kullanım amacı değişikliği vb. nedenlerle otopark ihtiyacının artması halinde ise ilave  otopark ihtiyacının da mutlaka parselinde ya da binada karşılanması zorunludur. 

Otopark bedellerinin hesaplanması, tahakkuk ve tahsili 

MADDE 8 – (1) İmar planlarında bölge otoparkları veya genel otoparklar belirlendikten  sonra her bölge otoparkının hizmet edeceği sınırlar tespit edilir. Bu sınırlar içinde tahsil edilecek  otopark bedelleri bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında belirlenir. 

(2) Birim otopark bedelleri Otopark Yönetmeliği’nin 12. maddesindeki esaslar dikkate  alınarak hesaplanır. 

(3) Sınırları tespit edilen otopark bölgelerinden İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince  % 60 ile % 100 arasında bir oran belirlenerek otopark bedelleri ve otopark bölgeleme sınırlarını  gösteren haritalar kabul edilir.  

(4) Müteakip yıllarda, otopark bedelleri Otopark Yönetmeliği’nin 12. maddesindeki  esaslar dikkate alınarak her yıl için yeniden hesaplanır ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı  tarafından onaylanır.  

(5) Otopark bölgeleme sınırlarında, grup sayısında ve bedel hesabına ilişkin oranlarda  yapılan değişiklikler İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilir. 

 (6) İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan otopark bölgeleme haritaları ve  birim otopark bedelleri doğrultusunda tahsil edilen otopark bedelleri İzmir Büyükşehir  Belediyesince ilçe belediyeleri için açılan otopark hesabına yatırılır. 

(7) Otopark bedeline ilişkin düzenlenen Otopark Komisyon Kararları ve otopark  bedelinin %25’lik peşin ödenen kısmına ilişkin tahsilat makbuzları (banka dekontları) için  sistem üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan "Tahsil  Edilmiştir" ibaresi alınmadan yapı ruhsatı, Otopark Yönetmeliğinin 10. maddesinin birinci  fıkrası kapsamı dışında kalan parsellerde taksitle ödenecek otopark bedelinin %75’lik kısmına  ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan “Borcu Yoktur”  yazısı alınmadan yapı kullanma izni düzenlenemez. 

Yürürlükten kaldırılan esaslar 

MADDE 9 – (1) İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.06.2006 tarihli ve  M.35.0.İBB.0.10.01.02.501 sayılı kararıyla onaylanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Otopark  Yönetmeliği Uygulama Esasları yürürlükten kaldırılmıştır. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 10 – (1) Bu Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde İzmir Büyükşehir  Belediyesi'nin yazılı görüşüne istinaden uygulama yapılır. 

Geçiş hükmü 

MADDE 11 – (1) 22.02.2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Otopark Yönetmeliği’nin Geçici 3. ve Geçici 4. maddeleri kapsamında bu Yönetmeliğin  yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte olan Yönetmeliğe göre ruhsat düzenlenecek parsellerde  İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.06.2006 tarih M.35.0.İBB.0.10.01.02.501 sayılı  

13 

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır. 

Evrak sorgulaması https://odaborsaebys.tobb.org.tr/to-izmir-envision/Validate_Doc.aspx?eD=BS93ENNA73&eS=5629 adresinden yapılabilir. 

Gelen Tarih Sayı: 23/02/2022 - 5629

kararıyla onaylanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları’na  göre uygulama yapılır. 

Yürürlük 

MADDE 12 – (1) Otopark Yönetmeliği’ne göre hazırlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi  Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin onayına  müteakip yürürlüğe girer ve bu tarihten sonra 22.02.2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmi  Gazete'de yayımlanan Otopark Yönetmeliği’ne göre düzenlenecek yapı ruhsatlarında  uygulanır. 

Yürütme 

MADDE 13 – (1) İzmir Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama  Esasları hükümlerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür. 

____________ 

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/02/2019 tarih ve 05/106 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren  İzmir Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esaslarına İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin  13/01/2022 tarih ve 05/95 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren İzmir Büyükşehir Belediyesi Otopark  Yönetmeliği Uygulama Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar kapsamında yapılan değişiklikler  işlenmiştir.