Mevcut yapılar hakkında uygulanmayacak hükümler

MADDE 140- (1)  (Mülga: 10/8/2009-2009/15316 K.)

(2) 112 nci maddenin birinci fıkrasının (j) bendi doğalgaz tesisatı yapılmış mevcut yapılarda uygulanmaz.